Şamanizm Ve Türkler

Şamanizm Ve Türkler

Yeryüzünde Türklerin kabul edip benimsemediği hemen hiçbir din yoktur. Bu dinlerin başta geleni "Şamanizm"adı verilen bir tabiat dinidir. Bu din hakkındaki bilgilerimiz, bugünkü Sibirya göçebeleri üzerinde yapılan araştırmalardan çıkan sonuçlara göre bilinmektedir. Bununla birlikte Göktürklerden kalma irili ufaklı mezar taşlarından

bu dinin eski devirlerdeki görünümleri hakkında bazı ip uçları elde edebiliyoruz. Atalarımızın "Gök Tanrısı"na yani tek tanrıya inandıklarını görüyoruz. Bu Gök Tanrısı yeri ve göğü yaratmıştır, ikisinin arasına da insan oğlunu koymuş ve bu insan oğlunu idare etmek üzere de Türkleri vazifelendirmiştir. Bundan, ilk dinimizin milli bir din olduğu anlaşılıyor. Gök Tanrısının yanı sıra değişik coğrafi bölgelere "yer ve su ilahlarının"yerine edildiğini görüyoruz. Başlangıçta İktisadi ve jeopolitik önemi olan bu yerler sonradan tabii olarak manevi güce sahip telakki edilmiştir. Mesela Ötüken, Göktürklerin ana vatanı olup "koruyucu bir ilah"olarak düşünülmüştür. VI. ve VII. yüzyıllardan kaldıkları tahmin edilen irili ufaklı ve şahıslara ait olan mezar taşlarında sık sık hayvanlardan bahsedilmektedir. Bu taşlarda, ölenler birinci şahıs tekil zamiri "ben"ile konuşmakta ve geride kalan akrabalarına, genellikle oğluna bazı öğütler vermektedirler. Bu öğütlerin başında hayvanlarla ilgili öğütler gelmektedir: "bütün hayvanları öldür, onlarla besler, fakat kurda dokunma, onu koru ve çoğalt". "Korunması"gereken hayvanlar bu mezar taşlarında değişik olduğuna göre, Eski Türklerin totemleri, boylara kabilelere göre değişmektedir yani bütün Türklüğe şamil tek bir hayvan totemi olmamıştır.

Bu totemlerden en önemlisi şüphesiz "kurt"totemi olup, Orta Asya'dan batıya göç eden Oğuz boylarının yani biz Batı Türklerinin totemidir. Aynı zamanda "tabu"yani "adının söylenmesi yasak olan"bu hayvanın Eski Türkçedeki adı böri olduğu halde bugün Anadolu’da bu ad, aslında ‘böcek’ anlamına gelen 'kurt' kelimesiyle yer değiştirmiş ve böri kelimesi bu yüzden kullanılmaya kullanılmaya unutulmuştur.

Bugün Şaman olan bir kısım Türk asıllı boylar Sibirya'da yaşamaktadırlar. Bunlardan şeklen Müslüman olan Kırgız ve bazı Kazak boylan Müslümanlığın yanı sıra Şaman geleneklerini hala sürdürmektedirler.

Yorum ekle