Yakın Çağ

YAKIN ÇAĞ (1789’dan günümüze)

Yakın çağ 1789 yılında Fransız İhtilali ile başlar günümüze kadar devam etmektedir.

Siyasal alanda; Fransız İhtilali sonucunda Avrupa’da ulus devletle, meşruti ve demokratik yönetimler kurulmaya başlandı. Merkezi imparatorlukların birçoğu gibi Osmanlı Devleti de dağılma dönemine girdi. ABD kuruldu. Siyasi birliklerin kurulması ve Avrupa’daki bloklaşmanın sonucunda I. Ve II. Dünya Savaşları yaşandı.

Ekonomik alanda; Sanayi İnkılâbı’nın hammadde, enerji, işgücü ve pazar ihtiyacını doğurmasıyla sömürgecilik yaygınlaştı. El üretimi yerine makineleşme, fabrikalaşma sonucu kapitalizm, sosyalizm, liberalizm gibi sosyo-ekonomik sistemler meydana geldi.

Toplumsal alanda; Aydınlanma düşüncesi ve Fransız İhtilali’nin yaydığı eşitlik düşüncesi ile milliyetçilik ilkesi doğdu. Çok uluslu devletlerin parçalanmasını yanı sıra birey yurttaş kavramları meydana geldi. Sanayinin gelişmesi ile işçi sınıfı ortaya çıktı.

Dini alanda; Avrupa’da dine dayalı yönetim anlayışı yerine salt akla dayalı laik-seküler hukuk kuralları ve laik yönetimler güç kazandı.

Kültürel alanda; Aydınlanma Çağı sonrası pozitivizmin güçlendirdiği batı kültürü Doğu’ya göre daha üstün bir hale geldi. Sanayi sonrası hızlı kentleşme ve bireysel yaşam ön plana çıktı. İletişimin gelişmesiyle 20. yüzyıl sonlarından itibaren çok uluslu post modern kültür yaygınlaştı.

 

 

Yorum ekle