Mora Yarım Adasının Fethi

Mora Yarımadasının Fethi

 Yunanistan’ın güneyinde bir yarımadadır. Eski adı Peloponnes’tir, Korint kanalının 1893’te açılmasından sonra ana kara ile karadan bağlantısı kalmadı. Eskiçağ’da en önemli şehri İsparta idi. Ortaçağ’da burada Mora prensliği kuruldu (1205). Aydınoğlu Umur Bey XIV. yüzyılda donanmasıyla Mora’ya akın yaptı. I. Bayezit zamanında burası vergiye bağlandı. Ankara savaşından sonra Mora’ya Venedikliler ve Bizanslılar egemen oldular. Venedikliler, kıyıda İnebahtı (Lepanto) ve Patras’ı ellerine geçirdiler. Bizans imparatoru

II. Manuel, Türk akınlarını önlemek için Korint kıstağında bir sur yaptırdı. II. Murat döneminde, Mora’ya Türk akınları yeniden başladı. Bizans imparatoru, her yıl vergi vermek ve Korint surlarını yıktırmak koşuluyla anlaşma yapabildi. Mora despotu, 1444’te Türklere karşı hazırlanan Haçlı seferine katıldı. Önce bazı yerler ele geçirdiyse de bir süre sonra yenilgiye uğradı. Vergi vermek zorunda kaldı. II. Mehmet, Mora’yı kesin olarak Osmanlı imparatorluğuna kattı (1458). Burada bir sancak kuruldu. Türk nüfusu artırıldı. Son Bizans imparatoru Konstantin’in kardeşlerinden Tomas, Patras’tan ayrılarak İtalya’ya gitti. Orada Paleologos hanedanının arazisini Rus çarı II. İvan’a sattı. Mora kıyılarında Venediklilerin elinde bulunan Modon, Koron, Lepanto (İnebahtı) ve Havarin kaleleri 1449 ve 1450 yıllarında II. Bayezit tarafından Osmanlı imparatorluğuna katıldı. İnebahtı deniz savaşında (1571) uğranılan yenilgi, Mora üzerinde düşmana bir yarar sağlamadı. İkinci Viyana kuşatmasında (1683) uğranılan yenilgiden sonra Kutsal birliğe katılan Venedikliler, Mora’yı ele geçirdiler. Karlofça antlaşmasıyla (1699) Mora Venediklilere bırakıldı. Pasarofça antlaşmasıyla (1718) yeniden Osmanlı imparatorluğu yönetimine geçti 1768 - 1774 Osmanlı - Rus savaşı sırasında Mora’daki Hıristiyanların çıkardıkları ayaklanma, Türk kuvvetleri tarafından kısa, sürede bastırıldı. Daha sonra Avrupa devletlerinin ve özellikle Rusların etkisiyle 1821'de burada yeniden ayaklanma, çıktı. Osmanlı devleti ayaklanmayı bastırmak için Mısır valisi Mehmet Ali Paşadan yardım istemek zorunda kaldı. Mehmet Ali Paşanın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu, ayaklanmayı kolaylıkla bastırdı. İngiltere, Fransa ve Rusya, Londra’da yaptıkları antlaşma ile Mora’da Osmanlı devletine vergi veren özerk bir Yunan prensliği kurulmasına karar verdiler (1827). Osmanlı devleti, buna karşı çıkınca Osmanlı ve Mısır donanmaları, bu devletlerin donanmalar, tarafından Navarin’de yakıldı. Ruslarla yapılan savaşta yenilgiye uğranıldı. Edirne antlaşmasıyla Mora’da ve kuzeyindeki yörede bağımsız bir Yunan devleti kurulması kabul edildi (1829).{jcomments on}