Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Osmanlı Devleti'nde Eğitim - Öğretim

-Osmanlı Devleti'nin temel eğitim öğretim kurumlan dine dayalı eğitim veren medreselerdi.

-İlk medrese Orhan Bey döneminde İznik'te açılmıştır.

-Bursa'nm fethinden sonra burada açılan medrese ve Edirne'nin fethinden sonra açılan Dar'ül Hadis kuruluş döneminin en önemli medreseleridir.

-Fatih döneminde İstanbul'da açılan Sahn-ı Seman

Medresesi ise Osmanlılardaki medrese teşkilatın örnek oluşturmuştur.

-Kanuni döneminde yaptırılan ı Süleymaniye medresesinde din \ sosyal bilimlerin yanısıra tıp ve matematik dersleri de verilmeye başlandı. Bu külliyelerde eğilim hariç (ilk), dahil (orta), Sahn (yüksek) bölümlerine ayrılmıştır. Medreseleri bitiren imam , müftü, müderris \ devlet adamı olurdu.

-II. Mehmet döneminde Topkapı Sarayında devlet memuru yetiştirme amacıyla Enderun açılmıştır.

-XVII. yüzyılda ise pozitif bilimi medreselerden kaldırılarak fıkıh bilimlerine geniş yer verilmiştir. Yine bu dönemde yaşı küçük ve bilgisi olanlara da müderrislik görevi verilerek "beşik uleması" nın ortaya çıkmasına neden olunmuştur.

-XVIII. yüzyılda Batı'nın bilim \ teknikte üstünlüğü kabul edilmiş daha çok askeri amaç ve ihtiyaçlar düşünülerek teknik okullar açılmıştır .

-XIX. yy'da II. Mahmul zamanında başlayan eğitim - kültür çalışmalarına Tanzimat döneminde deva edilmiş , sanat okulları açılmış mülkiye ve rüştiyelere öğretmen yetiştirmek amacıyla Öğretmen okulu kurulmuştur.(1848)

-1851 de Encümeni Daniş (Osmanlı ilimler Akademisi)

-1868 de Darülfünun ve Cemiye' Tedrisi İslamiye

-1872‘de Darüşşafakan Lisesi açılmıştır.

-II. Abdülhamit döneminde Rüştiyilerle Darülfünün arasında orta dereçeli idadiler (Lise), her ordu merkezinde askeri okullar açılmıştır.

-II. meşrutiyet döneminde kızlar devam edebileceği yüksek öğreti kurumları açılmıştır.

Yorum ekle

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/