Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Osmanlı Devleti'nde Dil ve Edebiyat

Osmanlı Devleti'nde resmi dil Türkçe idi. Kuruluş döneminde Türkçe gelişmiş ve fetihlerle Anadolu'dan başka balkanlar ve Afrika'da yayılarak bir imparatorluk dili haline gelmiştir.

-XV.yüzyılın ortalarına kadar edebiyat, Halk ve Tasavvuf Edebiyatı olarak iki kolda gelişmiş, bu yüzyılın ikinci yarısında Divan Edebiyatı klasik şeklini almaya başlamıştır. Böylece şiirde

Farsça, Arapça kelime ve tamlamalar Türkçe'nin yerini alarak Divan Edebiyatının Halk edebiyatından ayrılmasına neden olmuştur.

-Fatih döneminde öteden beri büyük bir kültür merkezi olan İstanbul'da İtalyan hükümetleri ile olan sıkı ilişkilerin etkisiyle Rönesans hareketi yayılmıştır.

-XVI. yüzyılda Divan Edebiyatında Baki ve Fuzuli; Halk Edebiyatında Pir Sultan Abdal ve Köroğlu

-XVII. yy’da Katip Çelebi , Evliya Çelebi , Naima Efendi, Nef’i; Halk Edebiyatında Aşık Ömer, Karacaoğlan

-XVIII.yy'da Ahmet Nedim Efendi, Nabi, Koca Ragıp Paşa önde gelen isimlerdir.

-XIX. yy'da Tanzimatla birlikte gelişen edebiyat ve konuşma dilini birbirine yakınlaştıran Tanzimat Edebiyatı, gelişmiştir. Bu dönemde Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa öncülük etmişlerdir.

-II. Abdülhamit (I. meşrutiyet) döneminde edebiyatta Servet-i Fünun akımı ortaya çıkmış, Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin ve Halit Ziya'nın öncülük ettiği bu ekol "sanat sanat içindir" anlayışını benimsemiştir.

 

-XX. yy'da II. Meşrutiyet döneminde ise edebiyat milli bir karakter kazanmış ve Türkçülük akımı güçlenmiştir. Ziya Gökalp ve Mehmet Emin bu akımın öncüleridir.

Yorum ekle

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/