Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Osmanlı'da Devlet Yönetimi : Tarihin.com

OSMANLI DEVLETİ'NDE DEVLET YÖNETİMİ

Osmanlı devletinde yönetim; Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatı olmak üzere iki başlık altında incelenebilir.

Merkez Teşkilatı;

Padişah, Saray, Divan-ı Hümayun ve İstanbul olmak üzere bölümlendirilmiştir.

Padişah; yönetimde en büyük güç unsuruydu. Padişaha bağlı hanedan üyelerinden teşkil ediliyordu. Saltanat veraseti ile tahta geçilirdi.

Saray; Birun'un bünyesinde yeniçeri ve hizmetliler, Enderun bünyesinde ise devşirmelerin üst eğitimi ve haremden oluşmaktaydı.

İstanbul'un yönetimi; Başkent olmasından dolayı İstanbul'un yönetimi ayrıca düzenlenmişti. Şehrin genel düzen ve güvenliği doğrudan sadrazamın sorumluluğundaydı. Sadrazam sefere çıktığı zaman yerine Sadaret Kaymakamı bırakırdı.

İstanbul'un yönetiminde güvenlikten Yeniçeri ağası, Subaşı ve asesbaşı, yargıdan İstanbul (taht) Kadısı, bakım onarım ve belediye hizmetlerinden Şehremini, İstanbul'daki her türlü ticaret faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesinden Muhtesip, sivil kuralları çiğneyen yeniçeriler ve diğer askerler arasındaki düzenden de Muhzır ağa sorumlu tutulurdu.

Divan-ı Hümayun; merkez teşkilatının temelini oluşturuyordu. Divan Türkiye Selçukluları örnek alınarak Orhan Bey zamanında oluşturulmuştu. Fatih Sultan Mehmet'e kadar Divan toplantılarına padişah başkanlık ederdi. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra bu görevi Veziriazamlar üstlendi. Padişah Kasr-ı adl adı verilen pencereden divan toplantılarını izlerdi.

Divanda siyasi, askeri, örfi, şer'i, adli ve mali konular görüşülür, şikayet ve davalar karara bağlanırdı. Alınan kararlar sadrazam tarafından padişahın onayına sunulurdu. Seyfiye, İlmiye ve Kalemiye padişah yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmiş kişilerdi. Divan bir karar organı olmaktan daha çok bir danışma kurulu gibi işlev görüyordu.

Divan üyeleri ise; Veziriazam (Sadrazam), Vezirler, Kazaskerler, Defterdarlar, Nişancı, Şeyhülislam, Kaptanı Derya, Reisülküttap ve Yeniçeri Ağasından oluşmaktaydı.

Taşra Teşkilatı;

Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında temel idare birimi "Sancak"tı. Sancakların başında Sancakbeyleri bulunurdu. Sivil yönetici olarak ise kadılar görev yapmaktaydı. Sınırların genişledikçe eyaletler oluşturulmaya başlandı. I. Murat Döneminde Rumeli Beylerbeyliği, Yıldırım Bayezid döneminde ise Anadolu Beylerbeyliği oluşturuldu.

Sınırların oldukça genişlemesi üzerine taşra teşkilatı Sancak (sancak beyleri tarafından), Kaza (kadılar tarafından), Nahiye (nahiye müdürü tarafından), Köyler (muhtarlar tarafından) ve Eyaletlerden teşkil edilip yönetilirdi.

Eyaletler Merkeze Bağlı Eyaletler, Özel yönetimi olan Eyaletler, İmtiyazlı Eyaletler den teşkil ediliyordu.

I. Merkeze Bağlı Eyaletlerde; Tımar sistemi uygulanıyordu. Bu eyaletlere salyanesiz (yıllıksız) eyaletler deniyordu. Bu eyaletlerin gelirleri dirliklere ayrılarak görevlilere veriliyordu.

II. Özel Yönetimi olan Eyaletlerde; Tımar sistemi uygulanmıyordu. Vergiler iltizam yöntemi ile yıllık olarak toplanıyordu. Yıllık alınan bu vergiye "saliyane"  deniyordu.

III. İmtiyazlı Eyaletler ise iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı Devleti'ne bağlı olan hükümetlerdi. Bunlar: Kırım Hanlığı, Eflak Beyliği, Boğdan Beyliği, Erdel Beyliği, Hicaz Emirliği, Raguza ve Sakız Cumhuriyetleriydi. Bunların yöneticileri kendi soylarından Padişah tarafından tayin edilirdi.

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/