Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti : Tarihin.com

Osmanlı'da Güzel  Sanatlar

-Osmanlı Devleti'nde mimari en gelişmiş sanat dalıdır. Kuruluş döneminde Selçuklu ve Bizans etkisi vardır. Bursa'da Ulu Cami, Yeşil Cami ve Yeşil Türbe, Edirne'de Yeni Cami klasik Osmanlı mimarisinin öncüleridir.

-Topkapı Sarayını yaptırtan Fatih ayrıca İtalyan ressamlarına kendi portrelerini ve İstanbul'un manzaralarını yaptırtmıştır.

-XV ve XVI. yy Osmanlı mimarisinin klasik devri olmuş,

Devamını oku...

Osmanlı'da Sosyal Ve Ekonomik Yaşam

Osmanlı Devleti biri kurucusu ve yöneticisi olan Türk ve Müslüman diğeri fetihlerle yönetime giren Hıristiyan ve Musevilerden oluşan iki büyük zümreden oluşmuştur.

-Fatih devrinden itibaren sonradan Müslüman olanlarda devlet yönetimine alınmaya başlamıştır.

-Islahat fermanı ile birlikte Gayrimüslimlerin devlet

Devamını oku...

Osmanlı Devleti'nde Dil ve Edebiyat

Osmanlı Devleti'nde resmi dil Türkçe idi. Kuruluş döneminde Türkçe gelişmiş ve fetihlerle Anadolu'dan başka balkanlar ve Afrika'da yayılarak bir imparatorluk dili haline gelmiştir.

-XV.yüzyılın ortalarına kadar edebiyat, Halk ve Tasavvuf Edebiyatı olarak iki kolda gelişmiş, bu yüzyılın ikinci yarısında Divan Edebiyatı klasik şeklini almaya başlamıştır. Böylece şiirde

Devamını oku...

Osmanlı Devleti'nde Eğitim - Öğretim

-Osmanlı Devleti'nin temel eğitim öğretim kurumlan dine dayalı eğitim veren medreselerdi.

-İlk medrese Orhan Bey döneminde İznik'te açılmıştır.

-Bursa'nm fethinden sonra burada açılan medrese ve Edirne'nin fethinden sonra açılan Dar'ül Hadis kuruluş döneminin en önemli medreseleridir.

-Fatih döneminde İstanbul'da açılan Sahn-ı Seman

Devamını oku...

Osmanlı Devletinde Ordu Ve Donanma

Osman Bey döneminde devletin askeri gücü boy kuvvetlerinden oluşuyordu. Bu kuvvetlerle büyük fetih ve kuşatmaların yapılamayacağı görülünce Orhan Bey döneminde Bursa kadısı Çandarlı Kara Halil'in çalışmaları ile Yaya ve Müsellem adı altında ilk düzenli ordu oluşturuldu. I. Murat döneminde Rumeli'de fetihler genişleyince daha çok sayıda askere ihtiyaç duyuldu. Savaş tutsaklarından, uygun koşullara sahip Hıristiyanlar alınarak Acemi

Devamını oku...

Osmanlıda Maliye Ve Para

Kuruluş döneminde Osmanlılar Anadolu Selçuklu, İlhanlı, Bizans ve Memluk paralarını kullanmıştır. Osmanlılarda ilk para Osman Bey döneminde bastırılmışsa da para basımı Orhan Bey döneminden başlayarak sürekli hale gelmiştir.

Her padişah kendi adına para bastırmıştır. Fatih döneminde altın para da bastırılmıştır.

Osmanlı Devleti'nde maliyeden defterdar sorumlu idi. Devletin tüm

Devamını oku...

Osmanlıda Toprak Yönetimi Kaça Ayrılır

Osmanlılarda toprak yönetimi iki ana bölüme ayrılmıştır.

1)Mülk Arazi

Mülkiyeti kişilere ait olan topraklar dır. Bu toprakların sahipleri isterlerse çocuklarına bırakabilir, isterse satar veya vakfedebilirdi. Yani tasarrufu kişilerin elindedir. Mülk araziler iki bölümde ele alınabilir.

a)Öşri topraklar: Müslümanlara ait topraklardır. Bu topraklar

Devamını oku...

Osmanlıda Memleket Yönetimi

Osmanlı Devleti'nin ilk yönetim sistemleri Anadolu Selçuklu ve İlhanlı Devleti'nden alınmıştı. Kuruluş döneminde ele geçirilen yerler bir takım yönetim birimlerine ayrıldı. Anadolu ve Rumeli beylerbeylikleri oluşturuldu.

Fatih'ten itibaren yeni yönetim birimleri oluştu. XVI. yüzyıl sonunda Osmanlı memleket yönetimi üç bölümden oluşuyordu.

1)Merkeze Bağlı Eyaletler

Başlangıçta Anadolu ve Rumeli beylerbeyliklerinden

Devamını oku...

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/