Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

İlk Türk Devletleri : Tarihin.com

Türklerin Kökeni

Türkler, yaklaşık olarak M:Ö 2000 yıllarında doğu Türkistan’ın Ural ve Altay dağlan arasındaki bölgede yaşayan topluluğun çoğalması ve yayılmasıyla başlangıç gösterir. Türkİerin daha sonraları Altay dağlarının dışına, Sibirya ovasının güneyine indikleri ve az yerleşiklik göstermelerine karşın göçlerini sürdürerek kuzey Çin’e ve güneybatıya sarktıkları görülür. M:Ö ve M.S. batıya göçenlerin

Devamını oku...

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNA ALINAN

16 YILDIZLA SİMGELENEN TÜRK DEVLETLERİ

 Önce Türk Tarih Kurumunca da benimsendi Tarihteki 16 Türk imparatorlukları şu biçimde belirlenmiştir:

1 - Büyük Hun İmparatorluğu M. Ö. 220 - M.-S. 216 - 436 Yıl)

2-Batı Hun imparatorluğu (M. S. 43 - M. S. 216)

3-Avrupa Hun İmparatorluğu (375 - 454)

4-Akhun İmparatorluğu (420 -562)

5-Göktürk

Devamını oku...

Yüeçiler Hakkında Bilgi

Eskiçağ’da, Çin'in kuzeyinde Kansu ve Şansi eyaletlerinde güçlü bir devlet kuran Türk kavmidir (M.Ö.II.yüzyıl). Yüeçiler, Çinlilerle ilişkilerde bulundular; Çin, uygarlığının etkisinde kaldılar. Hunların Çin’e yaptıkları saldırılarda yenilgiye uğradılar, Hunların egemenliği altına girmek istemediler. Çin'den ayrılarak batıya doğru göç ettiler (M.Ö. 170). Önlerine çıkan kavimleri yenerek Türkistan’a yerleştiler (M.Ö. 129), Horasan’ı da ellerine geçirdiler. İran’da bir devlet kurmuş olan Partlarla

 

Devamını oku...

KİMMERLER (MÖ XIII.YY - MÖ VI.YY.)

Kimmenler hakkında az bilgi olmakla birlikte Anadolu'ya ilk gelen Friglerin yıkılmasında büyük rol oynamışlardır. Türklerin öncü boyları (prototürk) olarak kabul edilmektedirler. Demir çağında Karadeniz'in kuzeyine bozkırlara göç ettikleri bilinmektedir.

İSKİTLER/SAKALAR (MÖ XI.YY. - MS II.YY.)

İskitler diğer adı ile Sakalar atlı göçebe kavimlerindendir. Tarihimizde  önemli rol oynadığı bilinen ilk Türk topluluğudur. MÖ VII. yüzyıllarda Tuna nehrine ulaştıkları bilinmektedir. İskitliler Şamanisttirler ve ölümden sonra hayatın olduğuna inandıkları için ölülerini Kurgan olarak bilinen çadır mezarlara gömdükleri bilinmektedir.

Devamını oku...

ASYA HUN DEVLETİ (MÖ IV.YY. - MS216)

Göçlerden sonra Orta Asya'da kalan Türk boyları tarafından tarihte kurulan ilk teşkilatlı Türk devletidir. Asya Hun Devleti Teoman tarafından kurulmuştur. Hunlar Orhun ve Selenga ırmakları ile Ötüken bölgesinde yaşamışlardır. Siyasi merkezleri Ötüken bölgesidir.

Devamını oku...

AKHUNLAR (V.YY. - 567)

Çin hakimiyetine girmek istemeyen Hun Devleti'nden kalan Türkler tarafından kurulmuştur. Yaşamlarını ticaretle uğraşarak geçiren Akhunlar Sasani ve Göktürkler tarafından yıkılmışlardır.

GÖKTÜRKLER (552 - 659)

Bumin Kağan ve kardeşi İstemi Yabgu tarafından 552 yılında Avarların egemenliğinden kurtularak kurulan Göktürk Devleti'nin merkezi Ötüken'dir. Tarihte Türk adı ile kurulan ilk Türk devleti olan Göktürklerin batısını İstemi Yabgu yönetmiştir.

Devamını oku...

KUTLUK (II.GÖKTÜRK) DEVLETİ (682 - 744)

Çin esaretindeki Türk boylarını toplayan İl-Teriş Kutluk Kağan tarafından 682 yılında kurulmuştur. Türk adıyla kurulan ikinci devlettir. Ulusal özelliklerin korunup geliştirilmesine önem vermişlerdir.

Devamını oku...

UYGURLAR (744 - 840)

Uygurlar Bilge Kül Kağan tarafından 745 yılında Karabalasagun (Ordu Balık) şehrinde kurulmuştur. Tarihte yerleşik hayat geçen İlk Türk devletidir. Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle göçebe yaşamın etkileri büyük bir dönüşüme uğramıştır.

Devamını oku...

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/