İlk Türk Devletleri

İlk Türk Devletleri

Hun Devrinde Türk Toplum Hayatı

Çinlilerin Şenyu dedikleri Türk yabgusu yani imparatoru, kutsaldı. Tanrıkut (Çince: Tanju) unvanıyla anılırlardı. Yabgu'ya sonra Türkler kağan, sonra da hakan demişlerdir. «Hakan» unvanı, Osmanlıların düşüşüne kadar yaşamıştır.

Türk imparatorluğu, Çin ve Ön Asya gibi kalabalık değildi. Nüfus az ve ahalinin büyük kısmı göçebe idi Şehirler, binlerce çadırdan kurulmuş gezgin yerleşme şeklindeydi. En büyük geçim kaynağı hayvancılıktı. Silah ve deri sanayi gibi doğrudan doğruya milli savunmayı ilgilendiren kollar, endüstrinin en ileri gitmiş dallarıydı. Lüks eşya, Çin’den ve başka ülkelerden ithal edilirdi. Hayat şartlan sert, çok defa merhametsizdi. Kadınlar

Tuğ Nedir?

Eskiden beli doğu ülkelerinde (Türkistan’da) Türk devletleriyle Hind ve Çin ülkelerinde büyük bir sancak  üzerine boyalı at kuyruğu kıllarından dağınık saç gibi bir alâmet konur ve bu, askeri birliklerin önünde götürülür, buna “Haliş” denirdi. Daha sonraları bunun şekli değiştirilerek söz konusu saçaklar

TÜRKLERİN KÖKENİ

Türkler, yaklaşık olarak M:Ö 2000 yıllarında doğu Türkistan’ın Ural ve Altay dağlan arasındaki bölgede yaşayan topluluğun çoğalması ve yayılmasıyla başlangıç gösterir. Türkİerin daha sonraları Altay dağlarının dışına, Sibirya ovasının güneyine indikleri ve az yerleşiklik göstermelerine karşın göçlerini sürdürerek kuzey Çin’e ve güneybatıya sarktıkları görülür. M:Ö ve M.S. batıya göçenlerin bir bölümü Hazar denizinin kuzeyinden güney Rusya ve Orta Avrupa’ya, bir bölümünün ise Hazar denizinin güneyinden İran, Mezopotamya, Suriye,

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNA ALINAN

16 YILDIZLA SİMGELENEN TÜRK DEVLETLERİ

 Önce Türk Tarih Kurumunca da benimsendi Tarihteki 16 Türk imparatorlukları şu biçimde belirlenmiştir:

1 - Büyük Hun İmparatorluğu M. Ö. 220 - M.-S. 216 - 436 Yıl)

2-Batı Hun imparatorluğu (M. S. 43 - M. S. 216)

3-Avrupa Hun İmparatorluğu (375 - 454)

4-Akhun İmparatorluğu (420 -562)

5-Göktürk

Yüeçiler Hakkında Bilgi

Eskiçağ’da, Çin'in kuzeyinde Kansu ve Şansi eyaletlerinde güçlü bir devlet kuran Türk kavmidir (M.Ö.II.yüzyıl). Yüeçiler, Çinlilerle ilişkilerde bulundular; Çin, uygarlığının etkisinde kaldılar. Hunların Çin’e yaptıkları saldırılarda yenilgiye uğradılar, Hunların egemenliği altına girmek istemediler. Çin'den ayrılarak batıya doğru göç ettiler (M.Ö. 170). Önlerine çıkan kavimleri yenerek Türkistan’a yerleştiler (M.Ö. 129), Horasan’ı da ellerine geçirdiler. İran’da bir devlet kurmuş olan Partlarla

 

ASYA HUN DEVLETİ (MÖ IV.YY. - MS216)

Göçlerden sonra Orta Asya'da kalan Türk boyları tarafından tarihte kurulan ilk teşkilatlı Türk devletidir. Asya Hun Devleti Teoman tarafından kurulmuştur. Hunlar Orhun ve Selenga ırmakları ile Ötüken bölgesinde yaşamışlardır. Siyasi merkezleri Ötüken bölgesidir.

UYGURLAR (744 - 840)

Uygurlar Bilge Kül Kağan tarafından 745 yılında Karabalasagun (Ordu Balık) şehrinde kurulmuştur. Tarihte yerleşik hayat geçen İlk Türk devletidir. Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle göçebe yaşamın etkileri büyük bir dönüşüme uğramıştır.

KUTLUK (II.GÖKTÜRK) DEVLETİ (682 - 744)

Çin esaretindeki Türk boylarını toplayan İl-Teriş Kutluk Kağan tarafından 682 yılında kurulmuştur. Türk adıyla kurulan ikinci devlettir. Ulusal özelliklerin korunup geliştirilmesine önem vermişlerdir.

GÖKTÜRKLER (552 - 659)

Bumin Kağan ve kardeşi İstemi Yabgu tarafından 552 yılında Avarların egemenliğinden kurtularak kurulan Göktürk Devleti'nin merkezi Ötüken'dir. Tarihte Türk adı ile kurulan ilk Türk devleti olan Göktürklerin batısını İstemi Yabgu yönetmiştir.

AKHUNLAR (V.YY. - 567)

Çin hakimiyetine girmek istemeyen Hun Devleti'nden kalan Türkler tarafından kurulmuştur. Yaşamlarını ticaretle uğraşarak geçiren Akhunlar Sasani ve Göktürkler tarafından yıkılmışlardır.